fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คอร์ส ก

คอร์ส ก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 3 ป.1 : เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟท์แวร์หรือสื่อ

สาระการเรียนรู้ :

1. ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครย้ายตำแหน่ง ย่อขยายขนาด เปลี่ยนรูปร่าง

2. ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดง การเขียนโปรแกรม, Code.org

ชื่อบทเรียน ขั้นตอน
1. จิ๊กซอว์: เรียนรู้การลาก-วาง
2. เขาวงกต: ลำดับโปรแกรม
3. ผึ้ง: ลำดับโปรแกรม
4. ศิลปิน: ลำดับโปรแกรม
5. ศิลปิน: วาดรูปร่าง
รูปแบบ ความหมาย
เกมเกี่ยวกับ กิจกรรม
เกมเกี่ยวกับ แนวคิด

สนับสนุนหลักสูตร โดย