fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คอร์ส ค

คอร์ส ค

วัตถุประสงค์การเียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 2 ป.3 : เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิด พลาดของโปรแกรม

สาระการเรียนรู้ :

1. ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมที่สั่งให้ตัวละครทำงานซ้ำไม่สิ้นสุด

2. การตรวจหาข้อผิดพลาด ท้าได้โดยตรวจสอบคำสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง

3. ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดง การเขียนโปรแกรม, Code.org

ชื่อบทเรียน ขั้นตอน
1. เขาวงกต: ลำดับโปรแกรม
2. ศิลปิน: ลำดับโปรแกรม
3. เขาวงกต: แก้จุดบกพร่อง
4. โปรแกรมควบคุมนักสะสม
5. โปรแกรมควบคุมศิลปิน
6. เขาวงกต: ลูป-วนซ้ำ
7. ศิลปิน: ลูป-วนซ้ำ
8. ผึ้ง: ลูป-วนซ้ำ
9. ผึ้ง: แก้จุดบกพร่อง
10. ศิลปิน: แก้จุดบกพร่อง
11. ลูปกับบีบี-8
12. ลูปของศิลปิน
13. ลูปของชาวไร่
รูปแบบ ความหมาย
เกมเกี่ยวกับ กิจกรรม
เกมเกี่ยวกับ แนวคิด

สนับสนุนหลักสูตร โดย