fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

About us

เกี่ยวกับเรา

     Coding Thailand โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ (Big Rock)

     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์ม CodingThailand.org โดยร่วมมือกับ code.org องค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ชั้นนำระดับโลก พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร อาทิ ไมโครซอฟท์ (Microsoft) , กูเกิล (Google) และ อักษรเอ็ดดูเคชั่น (Aksorn Education) ฯลฯ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม codingthailand.org ให้มีเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะกับเยาวชนไทย ในการที่จะส่งเสริมความสนใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ ,แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลให้พร้อมเข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป

     CodingThailand.org เป็น Online Knowledge Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับเยาวชน ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผสมผสานระหว่างความรู้และสื่อเพื่อความบันเทิง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในตัวบทเรียนโดยไม่เกิดการเบื่อหน่ายด้วยการสร้างเนื้อหาของบทเรียนทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงทฤษฎีให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนที่ ครู อาจารย์สามารถนำวิชา Computer Programming ผนวกเข้าไปรวมเอาไว้ในหลักสูตรเพื่อให้นำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่นักเรียนจำนวนมาก ผ่านบทเรียนแบบง่ายๆ ในช่องทางต่างๆ ทั้งผ่านเว็บ สมาร์ทโฟน และ อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device)