fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Commitment

ความมุ่งมั่น

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

    ในวันที่ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลอันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในทุกระดับ รัฐบาลมียุทธศาสตร์ในการนำพาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมียุทธศาสตร์สำคัญด้านหนึ่งคือ การสร้างกำลังคนด้านดิจิทัล ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อความพร้อมต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล็งเห็นว่า เยาวชนไทยคือทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดของประเทศ เพราะพวกเขาคือฐานรากสำคัญที่จะสร้างสังคมและประเทศชาติมั่นคงแข็งแรง จึงดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ Coding Thailand ห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งแรกของประเทศไทย นับได้ว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางด้านนโยบายที่ทางกระทรวงฯ มุ่งเน้นให้เกิดสังคมการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการศึกษายุคใหม่ เป็นการศึกษาในโลกกว้างที่ไร้พรมแดน เปลี่ยนห้องเรียนที่คุ้นเคยเป็นห้องเรียนบนมือถือ สร้างการเรียนรู้และขับเคลื่อนความรู้แบบไม่จำกัดช่วงวัย และกาลเวลา อีกทั้งเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารบนพื้นที่ของการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย ๆ ทั้งหมดนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยให้เข้าสู่โลกดิจิทัล และนำดิจิทัลเข้ามาพัฒนาตัวเอง รู้เท่าทันเทคโนโลยี เตรียมพร้อมนำไปใช้พัฒนาประเทศในทุกมิติ

 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

    แพลตฟอร์ม codingthailand.org คือ ศูนย์กลางความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบออนไลน์ ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ผสมผสานระหว่างความรู้กับสื่อเพื่อความบันเทิง พร้อมทั้งสร้างเนื้อหาบทเรียนทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการกระตุ้นความสนใจในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในทุกอาชีพ และมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต สามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ความมุ่งหวังของเราคือลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้เด็กทั่วประเทศไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาทุกช่องทาง และที่สำคัญช่วยสร้างความผูกพันในมิติครอบครัว ทำให้พ่อแม่ลูกได้จับกลุ่มกันเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เปลี่ยนความห่างไกลเป็นใกล้ชิด นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไทย เราเชื่อมั่นว่าในอนาคตเด็กและเยาวชนไทยที่กำลังจะเป็นสำคัญจะได้รับการพัฒนาทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถ ทัดเทียมนานาประเทศ