fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

FAQs

Codingthailand.org คืออะไร ?

Codingthailand.org เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ ที่เปิดกว้างให้เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยสื่อ การเรียนรู้ที่ผสานความบันเทิง ให้เยาวชนเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ฝึกกระบวนการคิด ที่สอดแทรกความรู้ เชิงการเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นสื่อการสอนที่ครู อาจารย์ และ สถานศึกษา สามารถนำไปใช้ในการ ให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกระดับ ผ่านการทำกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ ในชั่วโมงกิจกรรม อ่านรายละเอียดชั่วโมงกิจกรรมได้ที่นี่

ทำไมต้องศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ?

เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 นักเรียนทุกคนควรมีโอกาสเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยพัฒนา ทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการคิดเชิงตรรกะ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อวางรากฐานสำหรับความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ ในศตวรรษที่ 21 ด้วย

Thaicode Hour คืออะไร ?

Thaicode Hour เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน Coding ที่ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้เด็กๆมาเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ในแนวทางที่สนุก โดยการใช้เกม และ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้เว็บไซต์ codingthailand.org มาเป็นสื่อเพื่อให้การเรียนรู้ โดยเด็กที่ได้ศึกษาจะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึง เรื่องที่จำเป็นในการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ในอนาคต

ฉันจะเริ่มศึกษา Coding ได้อย่างไร ?

เริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม สามารถทำได้ดังนี้
1. เข้าที่ปุ่ม “เริ่มต้นเรียนรู้
2. เลือกระดับชั้น โดยมี สามระดับชั้นคือ ประถม,มัธยม และ มหาวิทยาลัย
3. เมื่อพบกิจกรรม ให้เราเรียนรู้ตามลำดับ
4. ลากคำสั่งโปรแกรมมาวางตามลำดับ เพื่อทำงาน ตามที่โจทย์ต้องการ และทำการทดสอบโปรแกรม หากถูกต้อง เกมจะเข้าสู่ระดับต่อไป
5. พยายามผ่านในแต่ละลำดับไปเรื่อยๆ จนเสร็จกิจกรรม

ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเลย จะสามารถใช้ Coding Thailand หรือไม่ ?

ไม่ว่าใคร ก็สามารถเรียนรู้จาก CodingThailand.org ได้ เนื่องจากมีคำอธิบายและคำแนะนำในแต่ละบทเรียนอยู่แล้ว ทำให้สามารถทำความเข้าใจ และเรียนรู้ได้อย่างง่ายและสนุกสนาน ในทุกที่ทุกเวลา
รองรับการเรียนรู้กับเด็กในทุกช่วงวัย
นอกจากนี้ ครู และ ผู้ปกครอง ยังสามารถใช้ CodingThailand.org เป็นสื่อการสอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน