fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์ม CodingThailand.org โดยร่วมมือกับ code.org องค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ชั้นนำระดับโลก อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำนโยบายและข้อปฏิบัตินี้ขึ้น และแนะนำให้ผู้ใช้บริการรับทราบและทำความเข้าใจนโยบายของเรา ดังนี้

วัตถุประสงค์

     Codingthailand.org จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของ Codingthailand.org ในการเก็บข้อมูลนักเรียน อาจารย์ อาสาสมัคร และบุคลากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการใช้หลักสูตร เช่น เก็บคะแนน เก็บกิจกรรมที่ดำเนินการ เป็นต้น

ข้อมูลที่จัดเก็บ

     ในการใช้บริการผ่าน เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น นั้น ทาง Codingthailand.org จะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของ Codingthailand.org เช่น

    – ข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันตัวบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ โรงเรียน ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น

    – ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น เช่น หมายเลขไอพี (IP address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (browser type) โดเมนเนม (domain name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (access times) หรือเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (referring website address) เป็นต้น

    – ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการแบบฟอร์มผู้ติดต่อ ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล์ ปัญหาและรายละเอียด ที่พบ

    – ข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อดำเนินการตามภารกิจ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงท่าน

การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูล

     CodingThailand.org ไม่มีนโยบายในการเปิดเผย หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือโดยคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

     CodingThailand.org ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)

การเชื่อมโยงข้อมูล

     ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือได้รับข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สามโดยชอบด้วยกฎหมาย CodingThailand.org อาจนำมาจัดเก็บหรือรวบรวมไว้กับข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูล คุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

การใช้ Cookies

     CodingThailand.org มีการใช้ Cookies เพื่อช่วยให้คุณทำกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น ของเราได้เร็วยิ่งขึ้น และเพื่อให้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สามารถประมวลข้อมูลรวมทางสถิติเพื่อช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ บทเรียน และแอปพลิเคชั่น เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาต่อไป โดยที่เราไม่ได้จัดเก็บหรือระบุข้อมูลรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะไม่รับการเชื่อมต่อ Cookies ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์บทเรียน หรือ แอปพลิเคชั่น ของ CodingThailand.org

การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

     ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลของท่านได้ตามวิธีการที่ CodingThailand.org กำหนด โดย CodingThailand.org ได้ทำระบบให้ ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลส่วนตัว และ การแก้ไขผ่านระบบ ได้แต่หากเป็นข้อมูลที่สำคัญ ผู้ใช้งานอาจจะติดต่อมายังสำนักงานเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ CodingThailand.org มีความจำเป็นต้องบันทึกรายการร้องขอ หรือต้องร้องขอเอกสาร ในการดำเนินการด้วย

     อย่างไรก็ตาม CodingThailand.org อาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     CodingThailand.org อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ CodingThailand.org

     เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการเว็บไซต์ บทเรียน หรือแอปพลิเคชั่นของ CodingThailand.org

     ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะกระทำภายใต้ความยินยอมของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่ CodingThailand.org จำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือผู้ใช้บริการให้ความยินยอมในการดำเนินการอื่นใดซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้


ติดต่อ Codingthailand.org

โปรดติดต่อ Codingthailand.org เมื่อคุณมีคำถามหรือคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0-2141-7100 โทรสาร 0-2143-8059 อีเมล dmd@depa.or.th