fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Terms

เงื่อนไข และข้อตกลง ในการให้บริการ

Coding Thailand เป็นโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ (Big Rock) โดยพัฒนาแพลตฟอร์ม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ โดยร่วมมือกับ code.org องค์กรไม่แสวงหากำไร ในการที่จะส่งเสริมความสนใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ ,แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง

 

คำนิยาม

“Codingthailand.org” เป็น เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่น ที่รวบรวมบทเรียน ที่เป็นสื่อในการเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยเกมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดความสนุก เพลิดเพลิน อีกด้วย
“ผู้เรียน” คือ นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลที่สนใจใช้ เว็บไซต์ หรือทางแอปพลิเคชั่น รวมถึงช่องทางอื่นที่จัดให้มีขึ้นในอนาคต เพื่อใช้ในการศึกษาไปยังการเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในอนาคต
“ผู้สอน” คือ ครู อาจารย์ อาสาสมัคร ผู้ปกครอง หรือ บุคคลที่ใช้เว็บไซต์ หรือทางแอปพลิเคชั่น เป็นสื่อการสอน หรือทำประโยชน์ทางการศึกษา “ผู้สอน” จะเป็นผู้แนะนำ ให้คำปรึกษา และแนวทางแก้ปัญหากับ “ผู้เรียน”

 

ขอบเขตการดำเนินงานของ Codingthailand.org

“Codingthailand.org” มีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้

  •       การพัฒนาหลักสูตร จากในและต่างประเทศ มาประยุกต์ ให้เข้ากับระบบการศึกษาของประเทศไทย
  •       การรวบรวมบทเรียน ที่เป็นเกมจากผู้พัฒนาเกม ทั้งในและต่างประเทศ มาจัดเป็นหลักสูตร
  •       แปลบทเรียน เกม จากภาษาอังกฤษ มาเป็นภาษาไทย และภาษาโปรแกรม ให้สนุก และให้เข้าใจง่าย
  •       รองรับการทำกิจกรรมการเรียนรู้ใน Thai Code Hour
  •       ให้คำแนะนำการสร้างเรียนการสอน วิธีกระตุ้นให้เกิดความสนุกในการเรียนของนักเรียน และสร้างแรงบรรดาลใจให้นักเรียน
  •       เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หากผู้เรียน และผู้สอน มีปัญหาการให้บริการของ Codingthailand.org กรุณาติดต่อเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม

 

เมื่อต้องการให้ Codingthailand.org ช่วยเหลือ ต้องทำอย่างไร

ผู้ร้องเรียนสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ Codingthailand.org จัดเตรียมไว้ โดยท่านต้องให้ข้อมูลทุกช่อง สำหรับติดต่อกลับ ดังนี้

  •       ชื่อผู้ส่ง
  •       อีเมล์ สำหรับติดต่อกลับ
  •       หัวข้อติดต่อ
  •       รายละเอียดเรื่องที่ติดต่อ

ทั้งนี้ Codingthailand.org อาจจำเป็นต้องติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน เพื่อให้สามารถประสานงานหรือดำเนินการต่อไปได้

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลต่างๆที่บันทึกลงแอปพลิเคชั่นนี้ เป็นไปตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Codingthailand.org
บัญชีของท่าน

 

ติดต่อ Codingthailand.org

เมื่อคุณมีคำถามหรือคำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไข และการให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ :
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2141-7100
โทรสาร 0-2143-8059
อีเมล์ dmd@depa.or.th