fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คอร์ส ข

คอร์ส ข

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 2 ป.2 : เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิด พลาดของโปรแกรม

สาระการเรียนรู้ :

1. ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำงานตามที่ต้องการ และตรวจสอบข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ที่ตามที่กำหนด

2. การตรวจหาข้อผิดพลาด ท้าได้โดยตรวจสอบคำสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการท้างานทีละคำสั่ง

3. ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดง การเขียนโปรแกรม, Code.org

ชื่อบทเรียน ขั้นตอน
1. เขาวงกต: แก้จุดบกพร่อง
2. ผึ้งนักสะกดคำ
3. เขาวงกต: ลูป-วนซ้ำ
4. ผึ้ง: ลูป-วนซ้ำ
5. นักสะสม: ลูป-วนซ้ำ
6. ศิลปิน: ลูป-วนซ้ำ
7. เขียนโปรแกรมกับ เรย์ และ บีบี-8
รูปแบบ ความหมาย
เกมเกี่ยวกับ กิจกรรม
เกมเกี่ยวกับ แนวคิด

สนับสนุนหลักสูตร โดย