fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

FAQs

Codingthailand.org คืออะไร ?

Codingthailand.org เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ ที่เปิดกว้างให้เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยสื่อ การเรียนรู้ที่ผสานความบันเทิง ให้เยาวชนเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ฝึกกระบวนการคิด ที่สอดแทรกความรู้ เชิงการเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นสื่อการสอนที่ครู อาจารย์ และ สถานศึกษา สามารถนำไปใช้ในการ ให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกระดับ ผ่านการทำกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ ในชั่วโมงกิจกรรม อ่านรายละเอียดชั่วโมงกิจกรรมได้ที่นี่

ทำไมต้องศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ?

เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 นักเรียนทุกคนควรมีโอกาสเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยพัฒนา ทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการคิดเชิงตรรกะ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อวางรากฐานสำหรับความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ ในศตวรรษที่ 21 ด้วย

Thaicode Hour คืออะไร ?

Thaicode Hour เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน Coding ที่ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้เด็กๆมาเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ในแนวทางที่สนุก โดยการใช้เกม และ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้เว็บไซต์ codingthailand.org มาเป็นสื่อเพื่อให้การเรียนรู้ โดยเด็กที่ได้ศึกษาจะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึง เรื่องที่จำเป็นในการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ในอนาคต

ฉันจะเริ่มศึกษา Coding ได้อย่างไร ?

เริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม สามารถทำได้ดังนี้
(ส่วนนี้อยากจะรบกวนใส่ภาพให้หน่อย ถ้าไม่กระทบกับ design)
1. เข้าที่ปุ่ม “เริ่มต้นเรียนรู้
2. เลือกระดับชั้น โดยมี สามระดับชั้นคือ ประถม,มัธยม และ มหาวิทยาลัย
3. เมื่อพบกิจกรรม ให้เราเรียนรู้ตามลำดับ
4. ลากคำสั่งโปรแกรมมาวางตามลำดับ เพื่อทำงาน ตามที่โจทย์ต้องการ และทำการทดสอบโปรแกรม หากถูกต้อง เกมจะเข้าสู่ระดับต่อไป
5. พยายามผ่านในแต่ละลำดับไปเรื่อยๆ จนเสร็จกิจกรรม

ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเลย จะสามารถใช้ Coding Thailand หรือไม่ ?

ไม่ว่าใคร ก็สามารถเรียนรู้จาก CodingThailand.org ได้ เนื่องจากมีคำอธิบายและคำแนะนำในแต่ละบทเรียนอยู่แล้ว ทำให้สามารถทำความเข้าใจ และเรียนรู้ได้อย่างง่ายและสนุกสนาน ในทุกที่ทุกเวลา
รองรับการเรียนรู้กับเด็กในทุกช่วงวัย
นอกจากนี้ ครู และ ผู้ปกครอง ยังสามารถใช้ CodingThailand.org เป็นสื่อการสอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน